بودجه سال ۱۳۹۷ تایید و به پارلمان ارسال شد

کوکچه پرس311 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ - ۲:۰۱ قبل از ظهر

کابینۀ دولت، در نشستی به ریاست محمد اشرف غنی ريیس جمهور، بودجه سال ۱۳۹۷ کشور را تایید و آن را جهت طی مراحل به شورای ملی ارسال کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست عصر امروز در ارگ برگزار شد.

ابتدا اکلیل حکیمی وزیر مالیه، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را که به اساس فیصله جلسه کابینه در تاریخ ۱۱ عقرب سال جاری، از سوی کمیته بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود، ارایه کرد.

وی خاطرنشان کرد که با درنظرداشت هدایت کابینه، در بخش های زیربنا و منابع طبیعی، معارف، مصوونیت اجتماعی، صحت، اقتصاد و کودهای احتیاطی، در بودجه انکشافی ۱۶۱,۸۹۰ میلیون دالر افزایش به‌عمل آمده است، که این افزایش باعث کسر بودجه ملی خواهد شد.

بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیارد دالر نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶کمتر است. حکومت اعلام کرده است که کسر بودجه را با استفاده از قرضه های خارجی جبران خواهد کرد.

در ادامه این نشست، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷(اول ماه جدی ۱۳۹۶تا پایان ماه قوس ۱۳۹۷) بعد از بحث همه جانبه اعضای کابینه،  به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

•       سقف بودجه: سقف مجموعی بودجه سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ (۳۵۷۶۹۱۴۹۲۷۹۰) سه صد و پنجاه و هفت میلیارد و شش‌صد و نود و یک میلیون و چهارصد و نود و دو هزار و هفتصد و نود افغانی(معادل پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر) از جمله مبلغ (۲۶۷۰۷۶۹۳۲۲۲۰) دوصد و شصت و هفت میلیارد و هفتاد و شش ميلیون و نهصد و سی و دو هزار و دوصد و بیست افغانی(سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر)  بودجه عادی و مبلغ (۹۰۶۱۴۵۶۰۵۷۰) نود میلیارد و شش صد و چهارده میلیون و پنجصد و شصت هزار و پنجصد و هفتاد افغانی(معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر) بودجه انکشافی که از مجموع بودجه انکشافی، مبلغ (۳۵۶۵۳۲۰۸۵۶۴) سی و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و دوصد و هشت هزار و پنجصد و شصت و چهار افغانی را بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ (۵۴۹۶۱۳۵۲۰۰۶) پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و سه صدو پنجاه و دو هزار و شش افغانی بودجه انکشافی غیر اختیاری است.

•       تمویل بودجه: مجموع تمویل بودجه مبلغ (۳۵۰۰۴۵۳۷۵۵۴۷) سه صد و پنجاه میلیارد و چهل و پنج میلیون و سه صدو هفتاد و پنج هزار و پنجصد و چهل و هفت افغانی، که از آن جمله از عواید داخلی کشور مبلغ (۱۶۱۶۲۱۸۱۸۴۳۱) یکصد و شصت و یک میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و هجده هزار و چهارصد و سی و یک افغانی(دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر) و مبلغ (۱۸۸۴۲۳۵۵۷۱۱۶) یکصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و پنجصد و پنجاه و هفت هزار و یکصد و شانزده افغانی(دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر) از منابع خارجی می‌باشد.

کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را جهت طی مراحل از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی، به شورای ملی ارایه نماید و همچنان جهت تشویق آن عده ادارات دولتی که بیشترین عواید را جمع‌آوری و یا در مصرف بودجه عادی صرفه‌جویی می کنند، مکانیزم تشویق مالی را طرح و اجرا کند.

در نظر گرفتن مکانیزم تشویق مالی برای مصرف بودجه درحالی مطرح می شود که به گفته نهادهای ناظر بر روند مصرف بودجۀ کشور، بیشتر وزارتخانه‌ها موفق نشده حدود ۵۰ درصد از بودجه سال گذشته خود را مصرف کنند.

Advert test
۱۳۹۶-۰۸-۱۵
کوکچه پرس