رییس اجراییه کشور از نمایشگاه طبی در کابل دیدار کرد (۸)

کوکچه پرس