طالبان یک مکتب دخترانه را در هرات آتش زدند

کوکچه پرس