افراد مسلح نزديک به جنرال دوستم در صدد دستگيری يک عضو پارلمان هستند

منابع محلی در ولايت فارياب می گويند که افراد مسلح نزديک به جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور، با محاصرۀ يک عضو ولسی جرگه در ساحه ميدان هوايی اين ولايت، قصد بازداشت وی را دارند.

کوکچه پرس913 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷ قبل از ظهر

اين منابع مى گويند که افراد مسلح نظام الدين قيصاری نماينده خاص جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوری در امور نيروهای خيزش مردمی؛ فتح الله قيصاری عضو ولسی جرگه را با افرادش در ساحه ميدان هوايی و لوای اول اردوی ملی که از مقام ولايت يک و نيم کيلومتر فاصله دارد، به محاصره در آورده و قصد دستگيری وی را دارند.

يک منبع دولتى که نخواست نامش گرفته شود گفت که پس از چاشت ديروز، طياره حامل فتح الله قيصاری از کابل حرکت کرد و چند قوماندان مسلح از هوادارانش چون خيرالله قرايی، عبدالرحمان شمال، نقيب الله توفان، خليفه صالح و.‌.. در ميدان هوايی به پذيرايی رفته بودند.

به گفته اين منبع، زمانيکه اين عضو ولسى جرگه و هوادارانش اطلاع يافتند که اطراف ميدان ازسوى  نظام الدين قيصارى محاصره شده، آنان به داخل لواى اول اردوى ملى که در جنوب ميدان موقعيت دارد پناه بردند.

نظام الدين قيصاری، به آژانس خبرى پژواک گفته که فتح الله قيصاری عضو ولسی جرگه و رحمت الله ترکستانی قوماندان امنيه پيشين جوزجان، چهار ماه پيش فردی را با دادن  يک و نيم ميليون افغانى استخدام کرده بودند که با کارگذاری ماين، وی را از بين ببرد.

وى  گفت که فرد ماينگذار را با ماين بشکه يی که در زير تخت خوابش گذاشته بود، بالفعل دستگير کرد و به جرمش اعتراف نمود و مستند به امنيت ملی سپرد؛ اما چهار ماه مى شود که دولت در قسمت بازداشت فتح الله قيصاری و رحمت الله ترکستانی، هيچ اقدام نکرده مجبور شد که خودش دست به کار شود و آنها را گرفتار کند.

نظام الدين قيصاری افزود: “دو ماه قبل رحمت الله ترکستانی به شهر ميمنه آمده وی را محاصره کردم؛ همايون فوزی والی فاریاب اجازه نداد که گرفتارش کنم؛ وعده سپرد که از مجرای قانون با ترکستانی برخورد خواهد کرد؛ اما اين کار را نکرد.”

فرمانده قيصاری علاوه نمود که والی فارياب، با فتح الله و ترکستانی همدست و شريک جرم در قضيه ماينگذاری در خانه او می باشند؛ بايد از مقامش سبکدوش شود.

وی از رئيس جمهور خواست به جای همايون فوزی، يک شخص بی طرف را که با همه يکسان برخورد داشته باشد، به اين ولايت بعنوان والى بفرستد.

اما فتح الله قيصاری عضو ولسی جرگه گفت که ديروز به شهر ميمنه آمد و مى خواست با استفاده از  رخصتی زمستانی شوراى ملى، با خانواده و موکلين خود ديدار کند؛ اما افراد مسلح نظام قيصاری ميدان هوايی را محاصره کردند؛ وی مجبور شد در داخل لوای اول برود و شب را در آنجا سپری کند.

موصوف، نظام الدين قيصاری نماينده خاص جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوری در امور نيروهای خيزش مردمی را يک شخص قانون شکن، آدم کش و چپاولگر خوانده از رييس جمهورخواست تا جلو وى را بگيرد و به چنگ قانون بسپارد.

وی دست داشتنش در استخدام فرد ماينگذار در خانه نظام الدين قومندان را رد کرده افزود که قضيه ماينگذاری در زير تخت خواجه نظام الدين قيصارى، يک دسيسه و شخصيت سازی کاذب است و فردی که دستگير شده، یکی از نزديکان خود قوماندان نظام می باشد.

ازسويى هم احمد جاويد بيدار سخنگوی مقام ولايت؛ گفته های نظام الدين قيصاری در رابطه به حمايت والی از فتح الله قيصاری را رد کرده گفت که والی نماينده دولت است؛ مکلف است با همه شخصيت ها و مردم مناسبات خوب داشته باشد.

بیدار گفت که رهبری ولايت نه تنها از فتح الله قيصاری؛ بلکه از ساير اعضای ولسی جرگه که نماينده گان ملت اند، پذيرايی و استقبال مى نمايد.

وی افزود که والی فاریاب، هم اکنون جلسه امنيتی را برگزار کرده و در اين جلسه؛ علما، محاسن سفيدان و جامعه مدنی را نيز دعوت نموده است؛ تا با مشوره به جنجال پيش آمده، راه حل پيدا نموده به نگرانی مردم نقطه پايان بگذارند.

قابل ذکر است که فتح الله قيصاری سابق يکی از قوماندانان مهم جنرال عبد الرشيد دوستم و معاون حزب جنبش بود و در دو دوره انتخابات ولسی جرگه، به حمايت از جنبش، به ولسى جرگه راه يافت؛ اما در کمپاين انتخابات رياست جمهوری، از داکتر عبدالله حمايت نمود و از جنبش بريد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
کوکچه پرس