وزارت مالیه اظهارات وزیر اسبق مخابرات را رد می نماید

کوکچه پرس76 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵ قبل از ظهر
وزارت مالیه اظهارات وزیر اسبق مخابرات را رد می نماید

وزارت مالیه اظهارات وزیر اسبق مخابرات را رد می نماید ministry of finance- photo2e8b9e3d-3c70-46b8-a82a-463dc05aa4c9

وزارت ماليه با استناد به مواد قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی اقتصادی، اظهارات   وحیدى، وزير أسبق مخابرات و تكنالوژي معلوماتي را با قاطعيت رد مي نمايد.

 مادۀ چهارم قانون محصول مخابراتی تصریح می نماید که وظایف و صلاحیت های مراجع تطبیق کننده در طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد. به اساس ماده چهارم (طرزالعمل العمل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی) که فعلا نافذ میباشد، وزارت مخابرات مسؤول محصول و تطبیق کننده میکانیزم های وضع شده خدمات مخابراتي میباشد.

به اساس ماده پنجم طرز العمل مذکور،‎ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا (كه فعلاً از وزارت مخابرات جدا گرديده است) وظیفۀ حمایت تخنیکی در تطبیق روند محصول خدمات مخابراتی و حصول گزارشات از شرکت های مخابراتی را به عهده دارد.

در ماده ششم این طرز العمل به مکلفیت های ادارات مربوطه اشاره شده که وزارت ماليه فقط مکلفیت فراهم نمودن أمكانات بودجوى جهت تطبيق سيستم رَيل تايم را دارد که درین قسمت مشكلی نداریم. از ابتدای انفاذ قانون تا اکنون وزارت مالیه به سهم خویش همکاری لازم نموده و امکانات مورد نیاز را طبق هدایات مصوبات و رهبری حکومت فراهم نموده است.

)) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جلسۀ ۳۰ مؤرخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۵ پیشنهاد ایجاد سیستم ریل تایم دیتا منجمنت و نظارت از کیفیت شبکه های مخابراتی را به شورای عالی اقتصاد ارائه نمود که در نتیجه، مالکیت سیستم ریل تایم دیتا منجمنت و نظارت از کیفیت شبکه های مخابراتی، مشترکاً به وزارت   مخابرات و ادارۀ   اترا سپرده شده است و تیم تدارکاتی مؤظف گردیده تا با درنظرداشت جلوگیری از تضاد منافع، روی پروسۀ آغاز مراحل تدارکاتی کار نماید.

علاوتاً شورای عالی اقتصادی در اخرین جلسۀ مؤرخ ۱۰ جدی ۱۳۹۶ روی موضوع یادشده، تصمیم اتخاذ نموده تا سیستم الکترونیکی بلنگ(RTDMS) علاوه بر جمع آوری محصول خدمات مخابراتی، عواید دولت و کنترول از آنها، موضوع نظارت از کیفیت عرضۀ خدمات مخابراتی را نیز احتواء نماید و الی تعدیل مواد مربوطه، مالکیت سیستم، صلاحیت ایجاد و نصب آن به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تفویض گردد.((

رهبری فعلی وزارت مخابرات امورتدارکاتی سیستم ریل تایم را پیگیری نموده چنانچه بتاریخ ۲۰ برج حوت ۱۳۹۶ اسناد قرارداد پروژه را، بعد از طی مراحل تدارکاتی غرض منظوری به کمیسیون   تدارکات ملی ارسال نموده است.

کمسیون   تدارکات ملی در مجلس مورخ ۲۶ ثور ۱۳۹۷ خویش ، بعداز دریافت نقاط نظر متخصصین بین المللی هدایت داده اند تا افرهای جدیداز ۴ کمپنی شارت لیست شده، تحت داوطلبی مقید هرچه عاجل مطالبه گردد. به تاسی از هدایت فوق ، وزارت مخابرات مخابرات وتکنالوجی معلوماتی یکباردیکر RFP جدید سیستم ریل تایم دیتا منجمنت را تهیه نموده که ازطریق اداره   تدارکات ملی به کمپنی های شارت لیست شده ارسال گردیده است.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۱۳۹۷-۰۴-۱۶
کوکچه پرس