عناوین کل اخبار

دوشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷
ابوبکر بغدادی درکجای افغانستان نگهداری می شود؟ مقامات ایرانی گفته اند که درین رابطه اطلاعات «بسیار مؤثق» به دست آورده اند.به نوشته روزنامه «ماندگار»...
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۳۹۷-۰۳-۰۷
دوشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷
عبدالعلی مزاری، درصدر تاریخ افغانستان مقام دارد درس های جنگ و سیاست در چهل...
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۳۹۷-۰۳-۰۷
دوشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷
تصادم قریب الوقوع سیاسیون پشتون با گروه ارگ اطلاعاتی در دست است که  یک...
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۳۹۷-۰۳-۰۷
یکشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۳۹۷-۰۳-۰۶
شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۵ ۱۳۹۷-۰۳-۰۵