طرز زندگی و سلامت

دوشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
 این گروه همچنان گفته است که اگر برنامه های توسعه و بهداشتی به گونه متوازن در مناطق زیر اداره طالبان از سوی حکومت اجرا...
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۳۹۶-۱۲-۲۸
پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه دو واقعه مثبت پولیو در ولایات قندهار و کنر  رخ داد که...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
زلمی ویسا؛ والی قندهار امروز پنجشنبه طی نشستی با مقامات محلی این ولایت،خواهان برگزاری...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴