پښتو

دوشنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۷
خبر تيا ټولو گرانو وطنوالو ته خبر وركول كيږي چه د نقل معلومات د ختميدو مودي ته ۲۰ ورځى پاتى دي، نوسفارت تولو واطنوالو...
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
په سعودی عربستان کی ټولو میشتو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږی چه‌ هغه افغانی...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
خبر تيا ټولو گرانو وطنوالو ته خبر وركول كيږي چه د نقل معلومات د...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰
سه شنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۱۳۹۶-۱۱-۱۰