آموزشافغانستان

طرح پیشنهادی رهنمود تازه طالبان برای نهادهای آموزشی؛ آیا پوشش دختران و پسران دانش آموز تغییر می‌کند؟

به روز چهارشنبه یک رهنمود پیشنهادی طالبان برای پوشش دانش آموزان و استادان نهاد های آموزشی در رسانه های اجتماعی دست به دست شد؛ رهنمودی که پنج فصل و ۱۳ ماده دارد.

این رهنمود از سوی وزارت معارف طالبان پیشنهاد شده است و در آن چگونگی پوشش پسران و دختران دانش آموز و نیز آموزگاران مرد و زن مشخص شده است.

تلویزیون آمو نسخه یی از این رهنمود را با یکی از مقام های این گروه در میان گذاشته است و این مقام طالبان به شرط این که از او نامی گرفته نشود به تلویزیون آمو می گوید« ما در این باره هنوز در حال مشوره هستیم، نمی توانیم بگوییم که این لایحه نهایی است و ما این لایحه را با تمامی بخش های مربوطه شریک ساخته ایم تا نظریات شان را دریابیم و پس از دریافت نظریات آنان در باره نهایی سازی آن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد».

بربنیاد این رهنمود طالبان، دانش آموزان پسر از صنف اول تا صنف ششم پیراهن تنبان به رنگ آسمانی باید بپوشند و برای دانش آموزان پسر بالاتر از صنف هفتم تا صنف دوازدهم پیران تنبان به رنگ پسته یی در نظر گرفته شده است.

در این رهنمود آمده است که لباس های دانش آموزان نباید «کوتاه، شفاف، نازک و چسب» باشند.

محمد ادریس که صنف یازدهم در مکتب حبیبیه است به تلویزیون آمو می گوید«من خوش ندارم که پیراهن تنبان پسته یی بپوشم و برای ما از لباس کرده درس ما مهم است».

بر بنیاد این رهنمود، پیراهن تنبان دانش آموزان پسر در مدرسه‌های دینی از صنف اول تا صنف ششم به رنگ فولادی و کلاه سفید خواهد بود و پیراهن تنبان دانش آموزان مدرسه‌های دینی از صنف هفتم تا صنف دوازدهم به رنگ سفید انتخاب شده است و نیز این دانش آموزان باید لنگی سفید به سر داشته باشند.

در این رهنمود پیشنهادی طالبان آمده است که دانش آموزان دختر از صنف اول تا صنف ششم باید پیراهن و تنبان به رنگ کریمی به تن داشته باشند و چادر سفید بپوشند.

اما برخلاف انتظار ها در حالی که طالبان دروازه های مکتب ها را به روی دانش آموزان دختر که بالاتر از صنف ششم هستند؛ بسته اند، اما در این رهنمود پیشنهادی به چگونگی پوشش این دانش آموزان دختر نیز اشاره شده است.

در این رهنمود برای دختران بالاتر از صنف ششم؛ پیراهن تنبان به رنگ ماشی با چادر سیاه و چپن فولادی پیشنهاد شده است.

ساره که تا صنف دهم در مکتب سلطان رضیه درس خوانده است می گوید«ما هرگونه لباس و حجابی را که همین ها می گویند آماده هستیم که بپوشیم، فقط خواهش ما این است که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، برایم تکلیف روانی پیدا شده است و از این وضعیت خسته شدیم».

بربنیاد این رهنمود پیشنهادی طالبان، آموزگاران مرد در مکتب های افغانستان، پیراهن تنبان باید بپوشند و آموزگاران زن نیز پیراهن و تنبان با چادر های برابر با معیار های شرعی بر تن داشته باشند.

جاوید احمد عیار که از بیست و سه سال بدینسو در یکی از مکتب های شهر کابل آموزگار است؛ از این رهنمود طالبان انتقاد می کند و می گوید«برایم درد آور است که طالبان اینقدر با علم و دانش مخالف هستند و فضای آموزشی ما که در این سال ها به یک فضای خوب و سالم مبدل شده بود با این کار شان دوباره به یک فضای سنتی و مدرسه یی مبدل می شود، ما چنین تغییری را در فضای علمی خود نمی خواهیم و مخالف آن هستیم».

از سویی هم در این رهنمود پیشنهادی طالبان، لباس های تیم سارندوی مکتب های پسرانه، پیراهن و تنبان نخودی با بوت های سیاه گفته شده است.

خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را به گونه رسمی نیز داشته باشیم، اما این گروه نمی خواهد که تا اکنون در این باره رسما چیزی بگویند.

دکمه بازگشت به بالا