آموزشافغانستانویدئو

از بسته شدن دانشگاه‌ها و مکاتب به روی دختران ۷۲۷ روز سپری شد

۷۲۷ روز است که توسط گروه طالبان درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بالای صنف ششم بسته شده است. تا کنون سازمان ملل و جامعه جهانی نتوانسته‌اند جلوی این جنایت گروه طالبان را بگیرند.

موضوع گیری گروه طالبان علیه تحصیل دختران این نقض حقوق بشر پیامدهای مخربی برای دختران آسیب دیده و جوامع آنها داشته است.
بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بالای صنف ششم توسط طالبان نقض آشکار حق تحصیل است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. آموزش یک حق اساسی است که باید برای همه بدون توجه به جنسیت قابل دسترسی باشد. محروم کردن دختران از فرصت تحصیل نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه نابرابری جنسیتی را تداوم می بخشد و پیشرفت کل جامعه را محدود می کند.

سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تلاش هایی را برای رسیدگی به این موضوع و تحت فشار قرار دادن طالبان برای تغییر تصمیم خود انجام داده اند. قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی در محکومیت تعطیلی مدارس و دانشگاه های دخترانه صادر شده است. با این حال، این اقدامات برای جلوگیری از جنایات طالبان علیه آموزش کافی نبوده است.

جامعه بین المللی باید به اعمال فشار بر طالبان ادامه دهد و آنها را در قبال اقدامات خود پاسخگو بداند. تحریم‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک باید دنبال شود تا اطمینان حاصل شود که تحصیلات دختران بازگردانده شده و حمایت می‌شود. همکاری با جوامع محلی، سازمان های جامعه مدنی و حامیان آموزش برای حمایت از دختران آسیب دیده و ارائه فرصت های آموزشی جایگزین بسیار مهم است.

علاوه بر این، پرداختن به علل ریشه ای این موضوع، مانند نابرابری جنسیتی و ایدئولوژی های افراطی ضروری است. سرمایه گذاری در آموزش دختران و ترویج برابری جنسیتی راه حل های بلندمدتی است که می تواند به جلوگیری از چنین تخلفاتی در آینده کمک کند.

بستن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بالای صنف ششم توسط طالبان نه تنها یک جنایت علیه آموزش و پرورش است، بلکه نقض حقوق اولیه بشر است. جامعه بین‌المللی باید در محکوم کردن این اقدامات متحد بایستد و در راستای تضمین اینکه هر دختری از حق تحصیل، عاری از تبعیض و خشونت برخوردار است، تلاش کند.
۷۲۷ روز است که توسط گروه #طالبان درب #مکاتب و #دانشگاه ها برای #دختران بالای صنف ششم بسته شده است. تا کنون سازمان ملل و جامعه جهانی نتوانسته‌اند جلوی این #جنایت گروه طالبان را بگیرند.

موضوع گیری گروه طالبان علیه #تحصیل دختران این نقض حقوق بشر پیامدهای مخربی برای دختران آسیب دیده و جوامع آنها داشته است.
بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بالای صنف ششم توسط طالبان نقض آشکار حق تحصیل است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. آموزش یک حق اساسی است که باید برای همه بدون توجه به جنسیت قابل دسترسی باشد. محروم کردن دختران از فرصت تحصیل نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه نابرابری جنسیتی را تداوم می بخشد و پیشرفت کل جامعه را محدود می کند.
سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تلاش هایی را برای رسیدگی به این موضوع و تحت فشار قرار دادن طالبان برای تغییر تصمیم خود انجام داده اند. قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی در محکومیت تعطیلی #مدارس و #دانشگاه های دخترانه صادر شده است. با این حال، این اقدامات برای جلوگیری از جنایات طالبان علیه #آموزش کافی نبوده است.
جامعه بین المللی باید به اعمال فشار بر طالبان ادامه دهد و آنها را در قبال اقدامات خود پاسخگو بداند. تحریم‌ها، #تلاش‌های دیپلماتیک باید دنبال شود تا اطمینان حاصل شود که تحصیلات دختران بازگردانده شده و حمایت می‌شود. همکاری با جوامع محلی، سازمان های جامعه مدنی و حامیان آموزش برای حمایت از دختران آسیب دیده و ارائه فرصت های آموزشی جایگزین بسیار مهم است.
علاوه بر این، پرداختن به علل ریشه ای این موضوع، مانند نابرابری جنسیتی و ایدئولوژی های افراطی ضروری است. سرمایه گذاری در آموزش دختران و ترویج برابری جنسیتی راه حل های بلندمدتی است که می تواند به جلوگیری از چنین تخلفاتی در آینده کمک کند.
بستن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بالای صنف ششم توسط طالبان نه تنها یک جنایت علیه آموزش و پرورش است، بلکه نقض حقوق اولیه بشر است. جامعه بین‌المللی باید در محکوم کردن این اقدامات متحد بایستد و در راستای تضمین اینکه هر دختری از حق تحصیل، عاری از تبعیض و خشونت برخوردار است، تلاش کند.

دکمه بازگشت به بالا