جهانعکس

خشکسالی شدید دریاچه بزرگ شیلی را به صحرا تبدیل کرد: عکس هایی که مرگبار بودن گرمایش جهانی را آشکار می کند

دکمه بازگشت به بالا