افغانستان

روند فروپاشی آزادی بیان در افغانستان ادامه دارد

فشار های اقتصادی و محدودیت های حکومتی بر فعالیت رسانه ها از یک طرف و کمبود خبرنگاران مختصص و مسلکی از سوی دیگر نگرانی مسئولان و مالکان رسانه های هرات را برانگیخته است.

مسئولان رسانه ها در ولایت هرات می گویند که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان شمار زیادی از افراد متخصص و خبره، به شمول خبرنگاران حرفه ای کشور را ترک کردند و اکنون اکثر نیرو کار رسانه ها را افراد غیر متخصص تشکیل می دهند

آنان می گویند که نبود خبرنگاران و کارمندان حرفه ای رسانه ها را با چالش های جدی مواجه کرده اند.

از سوی هم آنان یکی از عوامل بسته شدن دروازه های رسانه ها را نبود افراد متخصص و خبرنگاران حرفه ای عنوان کرده می گویند که رسانه ها برای تولید برنامه و محتوا به نیرو متخصص ضرورت دارند.

مسئولان رسانه ها در ولایت هرات در حالی از کمبود خبرنگاران حرفه ای و کارمندان متخصص رسانه ای ابراز نگرانی می کنند که پس از فروپاشی نظام جمهوریت اکثر خبرنگاران مجبور به ترک کشور یا هم ترک وظایف شان شده اند.

دکمه بازگشت به بالا