افغانستان

سالانه تا ۱۲هزار تن به اثر مریضی توبرکلوز جان‌های خود را از دست می‌دهند

وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه (۱جوزا) در مراسم روز جهانی مبارزه با توبرکلوز می‌گوید که سالانه تا ۱۲هزار تن به اثر مبتلا به این مریضی جان‌های خود را از دست می‌دهند.

معین این وزارت می‌گوید که در سال گذشته ۷۶ هزار واقعه توبرکلوز در کشور به ثبت رسیده است که از میان ۵۲هزار تن تحت تداوی قرار گرفته اند.

به گفته‌ای حسن غیاثی؛ توبرکلوز یکی از امراض ساری و یکی از ده عامل مهم مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود.

معین وزارت صحت عامه می‌گوید در سال گذشته ۷۶هزار واقعه توبرکلوز و ۴۸۰۰ واقعه مقاوم توبرکلوز به دوا در افغانستان به ثبت رسیده است که از این میان بیشتر از ۵۲هزار تن تحت تداوی قرار گرفته است و آمار تلفات ناشی از این مرض هم در سال به ۱۲هزار تن می‌رسد.

محمد حسن غیاثی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه می‌گوید که:«قابل یادآوری است که مطابق تخمین سازمان صحی جهان سالانه حدود ۷۶هزار تن از هموطنان ما به این مرض مصاب می‌گردند و از جمله واقعات تخمین شده ۱۲هزار تن جان شان را متاسفانه از دست میدهند.»

در این نشست نمایندگان سازمان جهانی صحت می‌گوید این سازمان متعهد است تا همکاری خود را تا محو کامل توبرکلوز نظام صحی افغانستان را حمایت کند.

دپینک لو، نماینده سازمان جهانی صحت گفت:«سازمان جهانی صحت از طریق ارایه رهنمود فنی به پروگرام ملی کنترول توبرکلوز برای پیشرفت وغلبه به چالش‌های موجود برای محو توبرکلوز به حمایت خویش ادامه میدهد. سازمان جهانی صحت با استفاده از دادخواهی برای محو توبرکلوز متعهد است تا با همکاری سکتورهای دولتی و خصوصی یکجا به قعالیتش ادامه دهد.»

نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل هم می‌گوید که این سازمان هم با حکومت سرپرست کار می‌کند تا عوامل اجتماعی و اقتصادی مرض توبرکلوز را شناسایی و در رفع آن اقدام کند.

هیومن جانگ، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل می‌گوید که:«این دفتر با همکاری همکاران بین‌المللی دوشا دوش کار کرده تا عوامل اجتماعی و اقتصادی مرض توبرکلوز را شناسایی و آنرا از بین ببرد. این دفتر از سال ۲۰۱۵ بدینسو همکار افغانستان در بخش توبرکلوز بوده است تا دسترسی به خدمات را برای افراد در معرض خطر ارایه دهد.».

دکمه بازگشت به بالا