افغانستانپناهندگانجهان

اخراج صدها مهاجر اهل افغانستان از پاکستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست اعلام کرده است که صد‌ها مهاجر اهل افغانستان از کشور پاکستان پس از اخراج دوباره به افغانستان برگشتند.

این وزارت روز پنج‌شنبه، بیست و دوم جدی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که 437 تن به تاریخ ( ۲۰ جدی) وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه وزارت امور مهاجرین ، مهاجرین یاد شده از طریق مرز تورخم ولایت ننگرهار و مرز سپین بولدک ولایت قندهار پس از اخراج از سوی دولت پاکستان دوباره وارد کشور شدند.

به اساس گزارش آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ، ۴۹ خانواده شامل ۲۳۱ تن از مرز یاد شده طور جبری به کشور برگشت نمودند.
با این حال به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار، ۳۵ خانواده که شامل ۲۰۶ تن بودند، طور جبری از آن طریق به کشور برگشت نمودند.

گفتنیست که مهاجرین تازه اخراج شده از کشور پاکستان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

 

دکمه بازگشت به بالا