نگاه‌ها

نماد نظام اسلامی طالبان، کشتاردانش آموزان دردشت برچی می باشد!

این ملا که رهبرنام نهاد طالبان ودراصل زیرفرمان آی اِس آی / شبکه امنیتی- اطلاعاتی ارتش پاکستان می باشد ودرکویته دال ونخود وچپاتی را هم بدون اجازه آن خورده نمی تواند، درپیام عید فطر خود برای مردم خواستارنظام همه شمول اسلامی شده است.

بنا برآن، ازاین ملای جاهل سوال می کنم که آیا اسلام کشتن مسلمان ها وبم گذاری درمکتب ها آن هم درماه مبارک رمضان را که طا لبان زیرفرمان این جا هل وتروریست روزقبل درغرب کا بل مرتکب شده اند را اجازه می دهد یا نه؟ می دا نم ؛ اگراین ملا ود یگرملاهای کویته وپشاور نشین همکارش وطا لبان زیرفرمان شان به ترجمه قرآن آشنای می دا شتند، دست به تروروکشتارمسلمان ها نمی زد ند!

زیراکه ، قرآن وحد یث کشتن که خیر حتا تهد ید مسلمان ها توسط یک د یگررا اجازه نداده اند! طرفه اینکه ، این ملا درسخنان خود گفته است که امریکا توافقنا مه دوحه را نقض کرده است.همه آگاهان می دانند که درتوافقنا مه دوحه درج شده است که طا لبان ازخشونت بکا هند ووارد گفت وگوها با حکومت غنی شوند وسربازان امریکای افغانستان را ترک می کنند.

طا لبان بعد از توافقنامه یک مرمی به سوی سربازان امریکای شلیک نکردند وده ها هزار افغان را درهمه بخش های افغانستان شهید وزخمی کردند.

اگر امریکا تاروز اول ماه مه افغانستان را ترک نکرد وتا روزیازدهم ماه سپتامبر درآن با قی می ماند، زاده ترور وتوحش طا لبان برخلاف توافقنامه دوحه می با شد.

اگر طالبان درگردهمای استا نبول که قراراست بعد ازرمضان برگزار شود به صلح وایجاد حکومت همه شمول روی نیا ورند وبه توحش علیه مردم افغانستان ادامه دهند ، باورنمی کنم که امریکا ونا تو افغانستان رادرما سپتامبر هم ترک کنند.

اگر ترک کنند،تروریسم طالبان دراصل زیر فرمان آی اِس آی ودرظاهر زیر فرمان این ملای بی خبر از اسلام ودشمن مسلمان ها با عث برگشت شان می شود. دراخیر، ازاین ملای جا هل سوال می کنم که ازآی اِس آی که فرمان برداری می کنید، آیانظام حکومت پاکستان نظام اسلامی می با شد؟ بلی، هم پاکستان هم افغانستان جمهوری های اسلامی می با شند.

بنا برآن ، حق ندارید که به فرمان پولیس مخفی اولی علیه مسلمان های دومی جنگ وترورنما یید! ازاین رو، دراوضاع کنونی، به نفع شما وطا لبان تروریست درداخل افغا نستان اگرزیرفرمان تان می با شند می دانم که به دوآیه قرآن:کسی که مومنی را به عمد قتل کند جزایش ماندن دردوزخ برای همیش می باشد وآیه امور مسلمان ها با ید به مشوره حل وفصل شوند توجه کرده با مردم افغانستان صلح نمایید! درغیرآن، دنیا را که برای افغان ها دوزخ سا خته اند،لعنت ونفرین خدا ومسلمان ها دراین جهان وماندن دردوزخ درآن جهان برای همیش را ازآن خود خوا هید کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا