نگاه‌ها

نمی‌توان امید وار به مبارزه پشتوزبان‌ها علیه تروریستان طالب همتبارشان شد

همان گونه که مردم افغا نستان در اتحاد با همی ارتش سرخ را شکست دادند، با ورکنند که با همان اتحاد تروریسم طا لبا نی- پا کستا نی را هم شکست می دهند!

درهمه کشورهای جهان حتا عقب ما نده ترین آن ها ، سیا ست مداران چه درسطح رهبری چه در موضع مخا لفت ورقا بت با آن ها منا فع ملی را ارج می دهند.

پد یده ی که درافغانستان وجود ندارد. به این خاطرکه ، سیاست کاران آن ما نند غنی- عبدالله ، به ترتیب قبیله گرا وبا ند گرا ونوکران بیگا نگان ومخا لفان ورقیبان سیا سی اثرگذار هم که درمیدان سیا سی ندارند! طرفه اینکه ، جوبا یدن رئیس جمهورامریکا متوجه فساد وقبیله اند یشی وبا ند بازیی غنی- عبدالله به خصوص او لی درادامه طا لب کرزی شده وعزم تخلیه افغا نستان حتا به نفع تروریستان را کرده است. عزمی که مشت سخت ود ندان شکن به دهن های های غنی- عبدالله ومرخص کردن آن ها با دستان خا لی ازواشنگتن می با شد.

مرخص کرد نیکه مشوق تروریستان درگسترش تروریسم ودوری گزیدن آن ها از گفت وگو های صلح درادا مه ی توا فقنا مه ی دوحه می با شد.

بنا برآن ، ازسیا سی ها ونظا می ها وفرهنگی های تا جیک وهزاره وازبک وترکمن ، می خوا هم که فریب شعارهای حکومت نا بکار غنی-عبدالله را نخورده خود به جنگ علیه تروریستان بشتا بند. ازاینکه ، نظر به هم مرزی مناطق مرزی جنوب وافغان های آن با پاکستان وحکومت های فا سد طا لب کرزی وطا لب غنی وطا لبان دریشی پوش همکارشان ، اکثرا زیرتا ثیر آی اِس آی یا نوکران آن می با شند.

نوکریی که کمک به گسترش تروریسم طا لبان تروریست افغان دروطن قبیله گرایی سیاسی زده ی ما کرده است. بنا برآن ، نمی توان امید واربه مبارزه ی پشتوزبان ها چه درحکومت چه دربیرون آن علیه تروریستان همتبارشان شد.

ازاین رو، به نفع تا جیک ها وهزاره ها وازبک ها وترکمن ها وپشتوزبان های شهری وفارسی زبان شده می دانم که دست اتحاد با هم داده کشور خود را هم ازچنگا ل حکومت فاسد ووطن فروش هم ازچنگا ل طا لبان تروریست / شا خه ی ریشو- تروریست ارتش پا کستان نجات دهند! درغیرآن ، منتظر جنگ دا خلی با شند. جنگیکه مهارآن بزودی ممکن معلوم نمی شود!

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا