نگاه‌ها

مقا یسه کارنامه چنگیزخان با کارنامه پا کستان درخرا سان بزرگ و افغانستان

دربخش سوم مقا له ، زیرعنوان ” تباه کاری ومسلمان کُشی ی را که پا کستان درخرا سان / افغا نستان کنونی کرده است ؛ چنگیزخان نکرده بود” ؛ ازکارنا مه ی چنگیزخان درخرا سان بزرگ که افغا نستان مرکزآن بود ، یاد آورشدم. دراین بخش ، به بررسی کارنا مه ی ضد انسا نی وضد اسلامی پا کستان پردا خته وآن را با کارنا مه ی چنگیزخان مقا یسه می کنم ، تا به گفته ی شا عر: سیه روی شود / هرکه دراوغش با شد. دربررسی کارنا مه ی چنگیز خان درخرا سان بزرگ ، یاد آورشده بودم که او عزم حمله به آن را ندا شت ؛ اما قتل کاروان تجاری ودپلمات های چنگیزخان در اترارکه درجنوب قزا قستان موقعیت دارد ، توسط حکومتی های جنا یت کارقطب الد ین محمد خوارزم شاه ،او را وادار به حمله برخراسان بزرگ ومحوحکومت جنا یت کارخوارزم شا هی وفتح قلمروآن کرد. همان خوارزم شاه بود که بهاء الد ین لولد پدرمولا نای بلخ را وادارکرده بود تا قونیه برود وآنجا ما ند گارشود ومولا نای بلخ ما ازاین سبب به مولا نای روم مشهورشود. زیرا که ، قونیه درآن زمان بخشی ازقلمرو روم شرقی بود. طوریکه ، درمقا له ی نا مبرده یاد آورشدم ، چنگیزخان از محمد خوارزم شاه خوا سته بود که قا تلان مغل ها دراتراررا به او تسلیم کند. کاری که او نکرد وبا عث حمله چنگیزخان ونا بودی حکومت مفسد خود ش وفتح خرا سان بزرگ توسط مغل ها شد.
شا یان یاد آوری می دا نم که ، چنگیز خان با حمله به اترار / جای قتل دپلمات ها وتاجران خود ، مرتکب قتل هزاران نفر شد. خوارزم شاه که خبرهجوم چنگیزخان به اتراروقتل مردم زیرفرمان خود را شنید ؛ بجای جنگ علیه تها جم او ، شیوه ی کمی مقا ومت وبیشترفراررا پیشه کرد. به گوا هی تاریخ ، درجریان فرارومقا ومت خوارزم شاه وفرزند وجا نشینش جلال الد ین ، ازبخا را تا هرات وغزنی ونیشا پورو… شماری ازمردم توسط لشکرچنگیزخان کشته وزخمی شد ند. وقتیکه برخی سران حکومت های محلی ازمروتا هرات ونیشا پور و… فرارخوارزم شاه و جلال الد ین ، فرزند وجا نشین اودربرا بر لشکرچنگیزخان را د ید ند، شیوه ی معا مله ومصا لحه در پیش گرفتند وما نع نا بود شدن شهرهای خود شد ند. به گوا هی تاریخ ، خوارزم شاه زیر تعقیب چنگیزخان درکناردریای کسپین بسیارمسخره وگمنام مرد وجلال الد ین پسراو به گریزومقا ومت ادا مه داد و تا دریای سند درپا کستان کنونی توسط لشکرمغل تعقیب وغرق شد.
جا لب این بود که ، چنگیزخان ازشهره های سمرقند وبخا را ومرو وبلخ وهرات ونیشا پور و…دا نشمندان وهنرمندان را به پا یتخت خود درمنگولیا برد وآن ها را گرامی دا شت وازهنر ودا نشمندی شان بهره برداری کرد. نماد ارج گذاریی چنگیز خان به عا لمان وهنرمندان همین است که نویسنده جا مع التواریخ بیان کرده است. بطورنمونه ، رشید الد ین فضل الله وزیر” درجا مع التواریخ “، می نو یسد که :” حد ود سا ل 618 هجری ، چنگیزخان مغل قصد لشکرکشی به خوارزم وقتل عام آنجا را دا شت. اما می دا نست که نجم الد ین کبری، از عرفا وبزرگان صوفیه درقرن ششم وهفتم ، درخوارزم زند گی می کند. پس ، به نجم الد ین کسی فرستاد که من خوارزم را قتل عام خوا هم کرد وآن بزرگ با ید ازمیان ایشان بیرون رود که البته نجم الد ین کبری نه پذ یرفت وهمراه مردم خوارزم کشته شد.”
بنگرید! چنگیزخان نمی خوا ست که نجم الد ین کبری ، بزرگ صوفی ها درخوارزم دراثر هجوم او به آن شهرکشته شود ؛ بنا برآن ، ازاو خوا ست که ازآن شهربیرون برود تا کشته نشود. این است که ارج گذاری چنگیزخان به دا نش وعرفان. افزون برآن ، چنگیزخان در هشت قرن قبل به کثرت گرای باوردا شت. ازاین رو، بی حرمتی به د ین اسلام درخرا سان بزرگ نکرد وتنها به مسلمان ها امرکرد که گاو وبزوگوسفند که درمرا سم عید قربان قربا نی می کنند را دردا خلی حویلی های خود کنند نه دربیرون آن ها. این اصل برمی گردد به اررزشی که چنگیزخان به آب وپا کی ومحیط زیست پا ک قا یل بود. وارونه ی آن ، بارها درپشاور وکا بل ود یگرشهرها حتا روستا های پا کستان وافغا نستان ، د یدم که خون ها وزبا له های ذ بح قربا نی های بهوده ی مسلمان ها برای هفته ها کنارکوچه ها وپس کوچه حتا شهرها را بویگین می کرد واداره های تنظیف / پا ک کاریی شهرداری ها هم توجهی به آن چتل کاری ها ندا شتند وندارند.
طرفه اینکه ، درحکومت ودربارچنگیز خان ، افراد برجسته ی مسلمان حضور دا شتند وبه نظر شان ارج گزاری می شد. از با لا رفتن فردی بنام احمد ازتا شکند درسا ختارحکومت چنگیزخان در چین یاد کردم که هم شخصیت بزرگ حکومت سا خته شد هم به جرم سوء استفاده ازمقام حکومتی اش داد گا هی وکشته شد. یعنی چنگیزخان درشیوه ی حکومت داری ، طرفدارحکومت داریی خوب بود. ودراین باره که نظام ما لیا تی اوازنظام ما لیا تی شاه خوارزم انسا نی تربود در نوشته ی قبلی سخن گفتم! ازآن هم جا لب تراینکه ، چنگیزخان شبکه ی امنیتی دقیق دا شت وبر اسا س اطلا عات دروغین فردی یا افرادی ، فرد یا افراد د یگررا کیفردهی نمی کرد. بطورنمونه ، روزی فردی مسلما نی که با فرد مسلمان د یگررقا بت یا دشمنی دا شت ، خوا ست اورا توسط حکومت ضربه بزند ودرباره قربا نی کردن اواطلا عات نا درست داد. البته این گونه که ، او قربا نی را خلاف شیوه ی حکومتی کرده است. چنگیزخان فرد دروغ گورا احضاروازاو پرسان کرد که طرف ادعای تو چگونه قربا نی کرده است؟ او گفت که در خا نه اش! چنگیزازاوپرسید؟ چگونه فهمیدی که او درخا نه اش قربا نی کرده است؟ او گفت که ازبام با لا شده د یدم. چنگیز به او گفت که من قربا نی کردن مسلمان ها دربیرون حویلی ها شان را ممنوع کردم نه دردا خل آن ها. وتو که ازبام با لا شده وبه خا نه ی او نگاه کرده ی ؛ درواقع ، خلاف قا نون عملی کرده ای واورا کیفرداد! این که یک نمونه ی ساده ی کارنیک چنگیزخان دررا بطه به مسلمان ها می با شد. ازکمک به دا نشمندان توسط چنگیزخان وفرزند ونوا سه اش ، به کمک هلاکو نوا سه ی چنگیز خان وفا تح بغداد ونا بود کننده ی خلا فت عبا سی ،به خوا جه نصیر توسی بسنده می کنم. کمک او به خوا جه این گونه بود بود که به او بودجه فراهم کرد تا به برنا مه ی ستاره شنا سی وپژوهش های علمی خود ادا مه دهد. برای اینکه نوشته طولا نی نشود، به بررسی کارنا مه چنگیز خان درخراسان پا یان وبه بررسی تباه کاری ومسلمان کُشی ی پا کستان اسلام مدار درافغا نستان / مرکزخراسان پردا خته نوشته را پا یان می دهم.
دراین راستا ، شا یان یاد آوری می دا نم که فتوحات چنگیزخان ازاترارتا همه بخش های خرا سان بزرگ وبغداد ، در چند سال محدود و با کمترین تلفات ما لی وجا نی برای مسلمان ها پا یا ن یا فت. وارونه ی آن ها ، نیم قرن می شود که پا کستان درافغا نستان ، مسلمان کُشی وتباه کاری ودا نش وفرهنگ سوزی توسط افغان های مزدور خود ازحزب اسلامی گلبد ین تا طا لبان تروریست کرده ومی کند! اگرچه پا کستان در مد ت نیم قرن تباه کاری ها ومسلمان کُشی ها وعلم ستیزی ها درافغا نستان بسیارکرده است ، برای اینکه نوشته طولا نی نشود ، به چند نمونه ی بارزآن اشاره می کنم:
نخست ، ویران کردن کا بل ؛
دوم، بد نام کردن جهادی ها درنتیجه ی کمک به گلبد ین درجهت ویرا نی کا بل؛
سوم، بعد ازتیرشدن تاریخ مصرف گلبد ین ، ایجاد طا لبان تروریست وبه تروریستستان تبد یل کردن افغا نستان؛
چهارم، مبارزه ی پا کستان با علم وفرهنگ ودا نش با ابزارکردن طا لبان.
درباره اصل نخست، به صرا حت می گویم که تخریب شهرکوچک اترارتوسط چنگیزخان درمقا یسه با تخریب شهرکا بل توسط پا کستان ونوکران جهادی نمای آن غیر قا بل مقا یسه وگناه نا بخشود نی می با شد. این هم در شرا یطی که چنگیزخان هم مسلمان نبود هم برای انتقام تا جران ودپلما ت های خود به آن شهرحمله کرده بود. وارونه ی آن ، چند سال پیشترازعقب نشینی ارتش سرخ ازافغا نستان وفروپا شی حکومت د ست نشا نده ی آن ، ژنرال اخترعبدالرحمن یوسفزای رئیس آی اِس آی گفته بود که:” شهرکا بل با ید به آتش کشیده شود ( رک تلک خرس). شهر کا بل هم که مطا بق سخن غمبار او تخریب کرده شد وبا تخریب آن جنازه ی جهاد مجا هد ین بردا شته شد!
دررا بطه به اصل دوم ، همه آگا هان می دا نند که جهادی ها بخاطرجنگ علیه ارتش سرخ نزد مردم ارزش پیدا کرده بود ند. ارزشی که نظا می های پا کستا نی با کمک به گلبد ین وراه اندازیی جنگ ویران گرا نه در کا بل آن را ضرب صفرکرد!
دررا بطه به اصل سوم ، طوریکه د یده شد، با ویران کردن کا بل ونا کا می گلبد ین دربیرون کردن دولت اسلامی ازآن ، تاریخ مصرف او نزد آی اِس آی سپری شد. بنا برآن ، شبکه ی نا مبرده طا لبان والقاعده را از قبا یلی های افغان وعرب ایجاد وبه جنگ دولت اسلامی اعزام کرد. طا لبان والقاعده توا نستند دولت اسلامی را ازکا بل بیرون کنند اما موفق درحذف آن ازدوسوی هند و کش نه شد ند. افزون برآن ، طا لبان والقا عده با حمله تروریستی یازدهم سپتا مبر2001 درامریکا ،زمینه سازی برای جنگ جورج بوش رئیس جمهورآن علیه تروریسم وتبد یل افغا نستان به تروریستستان کرد ند. پا کستان که برنا مه ی دشمنا نه علیه مردم افغا نستان دا رد ؛ ازجنگ امریکا علیه تروریسم ورا نده شدن طا لبان والقا عده به کو یته وپشاور، درس عبرت نگرفت ودوباره آن ها را بازسازی ودرظاهر برای جنگ علیه امریکا ودراصل برای جنگ علیه مردم افغا نستان به خصوص تا جیک ها که سیا ست تبد یل افغا نستان به یک ولا یت آن را خنثی کرده بود ند ، راه اندازی کرد.
درتحمیل کردن باردوم طا لبان والقاعده برافغا نستان ،اگرچه پا کستان درظاهربا شکست امریکا در جنگ علیه تروریسم ودراصل معا مله با تروریستان درمعا هده ی نا مطلوب دوحه درروز 29 ماه فوریه 2020- دهم ماه حوت 1398 وکمک طا لب غنی دزد وفراری، موفق به تحمیل امارت دوم طا لبان برکشورقبیله سا لاری وتروریسم زده ی ما شد. با وجود آن ، ازاینکه سه ماه وشش روزاز نصب امارت دوم طا لبان به ارگ کا بل می گذرد وهیچ کشوری درمنطقه وجهان آماده ی برسمیت شنا ختن آن نشده است، نها یت شرمساری برای پا کستان می با شد. پا کستا نیکه خود ش هم از ترس منزوی شدن هرچه بیشترجرئت برسمیت شنا ختن امارت طا لبان را ندارد وتنها به حیث ابزارازآن بهره برداری می کند. البته این گونه که ، اگرکشورهای منطقه وجهان امارت طا لبان را برسمیت نشنا سند، تروریسم درافغا نستان ومنطقه تقویت می شود. خوب است که غیر ازچین ، د یگرکشورها دریا فته اند که امارت طا لبان به گو نه ی ابزار بی هویت وبی خا صیت در د ست نظامی های پا کستا نی برای امتیازگیری ازغرب وشرق می با شد. خود داری غربی ها وشرقی ها ازبرسمیت شنا ختن امارت طا لبان ، نشان می دهد که پا کستان غلط محا سبه کرده است!
دراخیر، به علم وفرهنگ ستیزی پا کستان با ابزار کردن طا لبان جا هل درافغا نستان تمرکزونوشته را پا یان می دهم. وا قعیت تلخ وتکان دهنده این هست که ، پا کستان برای اعمال سلطه بر افغا نستان ، این کشوررا ازمغزها خا لی وبنام طا لبانِ و در اصل تهی مغزان سنگین ریش را برآن تحمیل کرده است. تهی مغزا نیکه از نها یت نا دا نی در باره ی اسلام ،آن را به ابزارقتل و ترورومسلمان کُشی وزن ستیزی وکودک آزاری وفربه کردن جهل وخرا فات وبی دا نشی تبد یل کرده اند. بطور نمونه ، ملا عمر وملا منصور وملا هبت الله ، سه ملای جا هل و پی در پی امیرطا لبان وغا یب از نظرهای مردم در اصل ابزارعوام فریبی پا کستان در افغا نستان به شمارمیا یند. بسیارخرسند هستم که فناوریی آگا هی بخش ورسا نه های د یداری وشنیداریی زاده ی آن سا ختار اجتما عی- شهری افغا نستان که خیر حتا سا ختار روستای – قبیلگی آن را متحول سا خته است. ازاین رو ، به صرا حت می گویم که امارت طا لبان وفرمان روای آن / پا کستان به پا یان خط رسیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا