نگاه‌ها

زوال سیاسی عطا نور سرعت گرفته/ رقابت با امرالله برای رسیدن به اوج انزوا

عطا محمد نور پیشرفت به عقب را ادامه می دهد. وی واکنش ها وموضع گیری های خود را ازنظرزمان، گرایش افکارعامه و عینیت اجتماعی تنظیم نمی کند. بدون دقت درمفهوم نوع دولت فدرال، به شکل خط کشی وقومانده اعلام موضع می کند.
لطیف پدرام، نقطۀ ضعف عطانور را نشانه گرفته و اینک، یک کورس یک دقیقه ای درچند پره گراف برایش گرفته است تا کلیات یک دولت فدرال را برایش شرح دهد:
از همه دوستانم وهم باورانم میخواهم که پیام مرا همرسانی کنند تا به عطا برسد.
نظام فدرالی شکلی از اشکال دولت است که در آن بخشی از دولت یکی از نهاد های دولت (واحد اداری دولت) را تشکیل داده واز نگاه حقوقی دارای استقلال معین سیاسی در چوکات دولت فدرال می باشد۰
ویژه گی فدرال عبارت است از وجود واحد های دولتی منطقه یی یعنی نهاد های فدرالی که دارای استقلال سیاسی دولتی نبوده، ولی از صلاحیت های وسیعی در سیاست و امور داخلی برخودار اند۰ دولت های فدرالی بیشتر معروف در جهان عبارت اند از : فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، برازیل ، آلمان فدرال، هندوستان، آسترلیا ،مکسیکو ، امارات متحده عربی۰
واحد ( نهاد) فدرالی عبارت است از تشکل سیاسی که دارای شماری از ویژه گی های دولت بوده، مگر دارای استقلال دولتی نمی باشد، یا به عبارت دگر نهاد فدرالی تشکیل سیاسی است که دارای همه شاخص ها وعلایم دولت بوده ،اما استقلال وحاکمیت سیاسی ندارد ۰ قلمروی تمامیت ارضی دولت فدرال متشکل است از مجوعه مساحت نهاد های آن۰
نظام فدرالی متشکل از واحدهای سیاسی ( ایالات، ولایات ،ناحیه ها ،منطقه ها ،سرزمین ها) قلمرو دولت فدرالی است۰ حکومت فدرالی از سه نیروی گوناگون ومتمایز ( مقننه، اجراییه و قضاییه ) تشکیل می یابد،که هر کدام مطابق قانون اساسی دولت فدرال از صلاحیت های معین برخوردار است۰
در قانون اساسی دولت فدرال ساختار فدرالی تصریح یافته و تقسیم صلاحیت ها میان دولت فدرال و هر واحد فدرالی مشخص و تعیین میگردد۰
هر واحد فدرالی در امور داخلی اختیارات کامل داشته ودر امور مناسبات خارجی ،ارتش ،چاپ پول ،اعلان جنگ صلاحیت ها به دولت فدرال تعلق میگیرد۰
دولت فدرال دربرخی ازموارد در امور پروژه های رفاهی ،امور اجتماعی و اقتصادی صلاحیت های خود را گسترش می دهد،ولی با وجود آن با مقایسه با دولت متمرکز (واحد) نقش آن در امور داخلی واحد های فدرالی به مراتب کمتر است۰ سهم هریک از واحد های فدرالی ،حدود صلاحیت های دولت فدرال و واحد های فدرالی در قانون اساسی دولت فدرال تسجیل می گردد۰
ویژه گی های اساسی دولت فدرالی
در دولت فدرالی با مقایسه با دولت متمرکز (واحد) دو نوع سیستم تشکیلات (مقامات) عالی وجود دارد : یک ، فدرالی ؛ دو، نهاد های فدرالی۰ نهادهای فدرالی افزون بر قانون اساسی فدرال مستندات حقوقی ( به گونه نمونه – قانون اساسی، اساسنامه وقوانین عمده) خود را (مبنی بر تاسیس ) طرح و تنفیذ می کند۰
واحد های فدرالی صلاحیت دارند که قوانین منطقه یی خود را طرح و تصویب نمایند۰ در بسا موارد نهاد های فدرالی دارای تشکیلات مدنی ،پایتخت،نشان وسایر عناصر قوانین اساسی که ویژه گی های دولت است ،می باشند، اما استقلال سیاسی دولتی مستثنا از آن است ۰ افزون بر آن نهاد فدرالی به حیث واحد مناسبات بین المللی شناخته نمی شود، مگر اینکه از ترکیب دولت فدرال بیرون شود(تجزیه یابد) ۰
نهادهای فدرالی به نام های گوناگون یاد می شود ،که بصورت عموم به عوامل تاریخی بستگی دارد: مانند -ایالات، ولایات، نواحی،مناطق،جماهیر، سرزمین ها( بصورت نمونه ،در جرمنی سرزمین ها ، در اتریش سرزمین های فدرالی) وازاین گونه ۰ میان فدراسیون ( فدرال) وکنفدراسیون باید خط فاصل گذاشت۰. کنفدراسیون اتحاد حقوقی بین المللی میان دو یا چند دولت مستقل می باشد ،اما درعمل تفریق سرشت حقوقی این یا آن تشکیل خیلی دشوار است،زیرابسیاری از کنفدراسیون های که هم اکنون موجود اند،ازنگاه ساختار خود با فدرال ( فدراسیون)
بسیار شباهت دارند یا در کل باهم همگون اند۰ به گونه مثال
سویس (اتحاد سویس) تا کنون که به حیث کنفدراسیون ایجاد شده است، در حقیقت یک تشکیل فدرال است و درآن دیریست که کانتون ها به واحد های کلاسیک فدرال مبدل گردیده اند۰ اتحادیه اروپا در ذات خود یک نمونه کنفدراسیون کلاسیک است۰
ویژه گی های مشابهی که بسیاری دولت های فدرال را مشخص می سازند، قرار ذیل اند:
– مساحت خاک دولت فدرال متشکیل است از ساحات همه
نهاد های فدرال ( ولایات، ایالات، کانتون ها ، جمهوریت ها ، امارت ها وغیره) ؛
– در دولت فدرال قدرت عالی قانونگذاری ، اجرایی وقضایی
به ارگان های قانونگذاری ،اجرایی و قضایی دولت فدرال تعلق دارد۰ صلاحیت ها میان دولت فدرال و واحد های آن توسط قانون اساسی فدرال تعیین می شود ؛
– در برخی از دولت های فدرالی واحد های فدرال خود دارای قانون اساسی ،ارگان های عالی قانونگذاری ،اجرایی وقضایی می باشند ؛
– در دولت فدرالی فعالیت های سیاسی دولت در عرصه بین المللی و روابط خارجی توسط مقامات دولت فدرال تعمیل می شود۰ این ارگان ها در مناسبات خارجی از دولت فدرال بصورت رسمی نماینده گی می کنند ( به گونه مثال در ایالات متحده امریکا،فدراسیون روسیه،برازیل ،آلمان فدرال،هندوستان و دگران)؛
-در دولت فدرالی وجود دو مجلس ( دو پارلمان، دو شورا) حتمی است۰ شورای نماینده گان(مجلس عوام):ارگان نماینده گان
مردم است که اعضای آن از تمام کشور انتخاب می شوند ؛ شورای عالی ( مجلس اعیان) ارگان نماینده گی است که اعضای آن ازواحد های فدرال انتخاب شده واز آنها نماینده گی می کند۰
انواع دولت فدرالی
دولت فدرالی از نگاه ویژه گی قانون اساسی و موضع حقوقی واحد های فدرالی آن به دونوع است:
۱- متوازن : در دولت فدرالی متوازن نظر به قانون اساسی همه واحد های دولت فدرالی جایگاه مساوی دارند ( مثال آن ،دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایتوپیا یا حبشه) ؛
۲- غیر متوازن: در دولت فدرالی غیر متوازن موضع حقوقی واحد های دولت فدرالی متفاوت است( مثلا،جمهوری هندوستان، جمهوری فدرالی برازیل،ایالات متحده امریکا )۰
دولت فدرالی از نگاه تشکیل به سه قسم است:
۱- منطقه یی؛
۲-ملی؛
۳- مخلط ۰
برای تشکیل دولت فدرالی منطقه یی ویژه گی های جغرافیایی (مانند ایالات متحده امریکا ،آلمان)، در دولت های فدرالی ملی شاخص های ملی( مانند،فدراسیون چکوسلواکیا و یوگوسلاویای سابق)در نظر گرفته می شود۰
در دولت فدرالی مختلط در تشکیل فدراسیون هم ویژه گی ملی و هم شاخص منطقه یی نقش دارد( مانند، فدراسیون روسیه)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا