افغانستاننگاه‌ها

مغز غنی پرستان هنوز سمی است

شکریه بارکزی از سینه چاکان اشرف غنی دربرابر این پرسش مجری افغانستان انترنشنال که هرگاه مقاومت ملی مستقر در پنجشیر سقوط کند چه وضعی پیش خواهد آمد، گفت: طالبان در هر حالت خود شان را برنده و فاتح کامل افغانستان فکر می کنند!
او حتی از نام بردن اسم پنجشیر ابا ورزید. هنوز از نظام انتخابی درزیرسیطرۀ طالبان گپ می زند.

شکریه درنظام کرزی و احمدزی از سوگلی های هیأت حاکمه بود. یک شبه به مدارج دولتی و سفارتی برکشیده شد و حالا مدعی است که افتخارات بین المللی کسب کرده است! شکریه از گردش ایام هیچ نیاموخته است.

شکریه از چهره های متعصب است. من شکریه را بارها و به خصوص در زمانی که فاروق وردک سران ایالت پشتون خوا را در « جرگه گی» درکابل گرد هم آورده بود، شاهد بودم که تا مغز استخوان تمامیت طلب است.

موسم افسرده گی های وحشتناک شکریه بارکزی ها دم به دم نزدیک می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا