افغانستاننگاه‌ها

چه نکاتی در کنفرانس استانبول بسیار دقیق و مشخص است؟

چند نکته بسیار مهم :
در کنفرانس ترکیه باید بسیار دقیق و مشخص سر چند مساله تاکید صورت گیرد و کوشش شود از پرداختن به مسائل فرعی و جانبی جنجالی پرهیز گردد

۱. تشکیل دولت موقت و گزینش رییس دولت موقت با چهار معاون
۲. ایجاد کرسی نخست وزیری با چهار معاون و گزینش صدراعظم و معاونانش
۳. تقسیم صلاحیت ها میان صدر اعظم و رییس جمهور و تعیین صلاحیت های معاونان آن ها
۴. تاکید بر انتخابی شدن والی ها، ولسوال ها و شهرداران
۵. تاکید بر تقسیم کشور به چند زون امنیتی و گماشتن رییسان زون ها از باشندگان بومی
۶. تاکید بر بومی ساختن پلیس
۷. تاکید بر تقسیم دادگرانه کمک های بین المللی میان زون ها
۸. آتش بس بی قید و شرط
۹. منوط ساختن کمک های مالی به طالبان به آتش بس
۱۰. تعلیق قانون اساسی و جایگزین کردن اصول اساسی موقت به جای آن
۱۱. گماشتن یک کمیسیون برای تدوین اصول اساسی موقت در ظرف یک ماه و تدوین مسوده قانون اساسی نو طی سه ماه
۱۲. تعیین سهم وزارت ها برای طالبان در دولت موقت
۱۳. تعیین ولایات و ولسوالی های زیر کنترل طالبان
۱۴. تعیین بودجه پلیس محلی طالبان در مناطق تحت کنترل طالبان به کمیت پنجاه هزار نفر،
۱۵. تعیین دادگرانه و خردورزانه درصدی سهم اقوام در دولت موقت. در این حال باید توجه داشت که سهم طالبان مربوط سهم قوم شریف افغان/ پشتون می باشد.
۱۶. تاکید بر بیطرف شدن کشور در عرصه سیاست خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا