نگاه‌ها

برنامه استانبول چیست؟

از ماسکو تا استانبول دهلیزی برای صلح گشوده و روزنه امیدِ با نور کم رنگ تابیدن گرفته است، شاید این بار آفتاب در کشور ما بجای قیر شعاع زرین خورشیدی بزاید و دستانی بار بحران را از شانه های زخمی ما بر زمین گذارد تا دیگر در بحران و غم آن غلت نزنیم.

برای اولین بار پس از بن توافق منطقوی و جهانی پیرامون جنگ و صلح افغانستان آبستن شده است و زایش آن در دهلیز های تنگ و تاریک تاریخ اتفاق خواهد افتاد. از بن بست دوحه تا رد امارت در ماسکو چندین قدم نیکو برداشته شد و کشور های بزرگ پذیرفتند که صلح حق مردم افغانستان است و وعده بر تامین و تضمین آن دادند.
اما در استانبول چه خواهد گذشت؟

– در آنجا پایه های دولت موقت، اساس گذاری شده و شکل نظام جمهوری اسلامی افغانستان قبولانده میشود.
– قوای حافظ صلح ملل متحد به اشتراک چند کشور اسلامی منطقه تحت قوماندانی ترکیه ایجاد گردیده، قوت های امریکایی و ناتو افغانستان را ترک میکنند.

– تعدا قوای از پنچ تا بیست هزار در نظر گرفته شده است.
یک شخص بیطرف از خارج نظام به حیث رئیس دولت موقت برگزیده میشود.
– ساختار نظام موجود با اصلاحات اساسی حفظ میگردد.
– در خط غلبه بر تفاوتها؛ ترکیبی از ارزشهای مذهبی و دموکراتیک تسجیل می یابد.
در آینده نزدیک بیشتر خواهید خواند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا