نگاه‌ها

حرکت ملی خط سوم چیست؟

دوستان زیادی پرسیده اند که حرکت ملی خط سوم چیست؟
طور مختصر خدمت دوستان عرض میشود.
ضرورت ایجاد حرکت ملی خط سوم در افغانستان
فبروری 2020
خط سوم یا میانه روی و اعتدال سیاسی با اندیشهء ملت سازی و تفکر دموکراسی در افغانستان

مقدمه:

ازمدتهاست که دربسیاری ازمحافل سیاسی کشور سخن ازخط سوم است و تاکنون شرح دقیق آن که خط سوم یعنی چه؟ صورت نگرفته است.
ضرورت ایجاد حرکت ملی خط سوم درافغانستان چیست ؟ و این فکر چگونه به وجود آمد؟

خط سوم سیاسی که اکثریت خاموش نیز دانسته می شود ، عبارت از نیروی بزرگِ اکثریت قاطع همه جوامع بشری و ازجمله اکثریت جمعیت روزگار کشیدهء افغانستان را تشکیل میدهد .
خط سوم بانیروهای افراطی راست و چپ همخوانی نداشته ، راه اعتدال و میانه روی یعنی وسط طلایی را احتوا می کند .
خط سوم درافغانستان بابرداشت های عینی از تجارب تاریخی وقایع چهاردهه اخیر افغانستان ، تسلط فاجعه بار سازمانهای چپ و چپ روی های تند شان درافغانستان وحاکمیت های غم انگیز و ویرانگر سازمان های راست افراطی ، فوندامنتالیسم و ایکسترمیسم راست که هردوی شان ناشی از افکار واندیشه های غیرافغانی ، یعنی افکار وارداتی کشورهای بیگانه بود ، هست وبود مادی ومعنوی وطن ما را برباد کرد و به نابودی کشاند .
افغانستان ضرورت به اندیشهء ملی کشور شمول برای ایجاد زمینه های پیشاملتی دارد ، که تاکنون جایش درسیاست های بزرگ افغانستان خالیست ، همین اندیشه به وسیلهء حرکت ملی خط سوم تدوین شده ، در دست اجرأ قرار دارد .
ضرورت سیاست اعتدال ومیانه روی چیست ؟

بابرهم خوردن موازنه و بیلانس سیاست خارجی افغانستان ، تعادل روابط بیرونی کشور ما با همسایگان ، قدرت های منطقه و جهان برهم خورد ، به خصوص بعدازسقوط نظام شاهی ، فضای صلح طلایی جایش را به لغزش های چپ وراست دوران کوتاه جمهوری نوبنیاد داد .
متعاقب کودتای چپی ها وپیامدهای خونین بعد از هفت ثور با تجربه های تلخ و فراموش نشدنی آن دوران سیاه تاریخ ، کشور ما وارد مرحلهء انارشیسم یا هرج ومرج ، دولت گویا اسلام گرایان تنظیمی و جنگ های نیابتی ناشی از آن گردید. اعمال خونین افراط گرایان راست ، دست چپ گرایان را ازپشت بست و کشور و مردمانش را در منجلاب بی اتفاقی و خودمحوری زورگویان مزدور بیگانه غرق کرد که بدون نیروی میانه رو مبتنی بر اندیشهء ملت گرایانه ، نجات از این بحران فراگیر ، ناممکن می باشد .
از نظر حرکت ملی خط سوم ، برگشت ثبات پایدار ، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی درافغانستان بسته به چهاراصل زیر است :

1- تعادل و تحکیم قدرت دفاعی و امنیتی کشور برای تأمین حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان تا همسایگان ، چشم طمع از افغانستان برگیرند .
2- بیلانس درسیاست داخلی تا همه شهروندان افغانستان خودرا مالک این وطن دانسته وثروت های طبیعی وقدرت دولتی را ازخود بشمارند ، درخدمت وطن خودباشند وارزشهای ملی خودرا احترام کنند .
3- ایجاد توازن درسیاست های خارجی :
تا کشورهای همسایه از نفوذ حریفان خویش تشویش نداشته باشند وقدرت های منطقه وجهان از تسلط یک قدرت جهانی بر این منطقه از نگاه جغرافیای سیاسی یا جیوپولیتیک درهراس نباشند .
4- طرح و تطبیق‌ متوازن برنامه های رشد اقتصادی – اجتماعی درهمه ولایات افغانستان براساس اولویت های اقتصاد ملی .
️باتوجه به میزان رشد نیروهای تولیدی و سطح سواد همگانی و مهارت های نیروی کُلی مؤلد کشور یعنی با توجه به صورت‌بندی (فرماسیون) اقتصادی- اجتماعی درافغانستان ، دولت وظیفه دارد بر اساس اولویت های اقتصاد ملی پیشگام طرح و تطبیق برنامه های زیربنایی باشد و زمینهء اشتراک سامانمند سکتور خصوصی را براساس نیازمندی های مبرم جامعه آماده سازد .

️ضرورت تأکید بر ملی و دموکراتیک بودن این پروسه از اینجا ناشی می شود که
ملی به مفهوم مدنظر داشت ظرفیت های اجتماعی – اقتصادی کشور و
دموکراتیک به معنای این که تاکنون بدیل یا الترناتیف دیگری ازنگاه سیاسی برای دموکراسی درجهان وجود ندارد .
خوبی های سیاست خط سوم ومیانه روی درامور داخلی ضامن برآورده شدن حقوق شهروندی همه ساکنان این سرزمین بدون تنگ نظری های ایدئولوژیک و حزبی ، گروهی ، قومی، زبانی ومذهبی می باشد . همچنان است رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تساوی حقوق زن و مرد وسهم گیری برابر شان درحیات اجتماعی – اقتصادی و سایر زمینه های تحصیلی و کاری در کشور .

افغانستان کشوریست چندین قومی، که همه باید خود را در آینهء اقتدار دولتی بدون تبعیض و تعصب ببینند و حقوق مساوی داشته ، شاهد تحقق عدالت اجتماعی باشند .
ثروت های طبیعی و خداداد افغانستان ملکیت مشترک همه مردم افغانستان می باشد وطبق قانون در آن سهم عادلانه داشته می باشند .

قدرت دولتی مطابق قانون اساسی شکل گرفته و مقامات به وسیله مردم انتخاب می شوند .
️حرکت ملی خط سوم اندیشهء ملت سازی در افغانستان را دارد و ازنگاه ایدئولوژیک وابسته ومتکی به هیچ کشورجهان نیست .
️افغانستان غنامندی فرهنگی- تاریخی پایدار و کهن دارد که میتوان با تکیه بر آن ، سیاست های داخلی ورشد اقتصادی – اجتماعی اش را در یک دولت ترقی خواه و قانونمدار در قلب آسیا شیرازه بندد .
ملت ما شخصیت های آزموده ، صادق و سیاسیون مجرب که از کوره تجارب تلخ تاریخ سربلندکرده اند وهمچنان متخصصان ودانشمندان فراوانی دارد که در صورت مساعد ساختن شرایط خدمت به وطن برای شان ، میتوان اساس یک دولت پایدار و خودکفا از نگاه اقتصادی – سیاسی و پاسخگو به مردم را تهداب گذاری نمود و صلح وثبات را در کشور ایجاد و زندگی مردم را به همت والای خودشان سروسامان داد .

زمینهء برگشت آبرومند مهاجران را درمجموع فراهم کرد .
️پدیده ننگین تولید و قاچاق مواد مخدر را در کشور بصورت قانونی مدیریت وحل کرد .
نجات و مداوای معتادان را ممکن و عملی ساخت .
️بیکاری وفقررا باظرفیت های موجود داخلی خویش حل نمود .
مابرای امور زراعت ، مالداری ، تجارت ،صنعت وتکنولوژی مدرن ، برای رشد و ارتقأ سطح دانش نسل جوان ودیگر امور توسعه یی افغانستان پلان های ملی جداگانه داریم که پیشکش همه دراینجا ناممکن است .
هر جامعه طوری که عامل مصرف است ، قطعاً در قدم اول عامل تولید نیز می باشد .
ما این همه هدف ها را به همت شما ملت سرافراز و روزگار دیده و به توکُل خدا(ج) برآورده می سازیم .

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا