نگاه‌ها

۳۱۴ سال حکومت، مسئول هدر دادن این همه زمان، عقب مانی، بیچارگی و درماندگی این کشور کیست؟

سلاطین، امرا، پادشاهان و روسای جمهور افغانستان از سال ۱۷۰۷ الی ۲۰۲۱ میلادی برابر با ۱۰۸۶ الی ۱۴۰۰ خورشیدی،

۱ – میرویس خان از ۱۷۰۷ – ۱۷۱۵ مدت ۸ سال
۲ – عبدالعزیز خان از ۱۷۱۵ – ۱۷۱۶ مدت ۱ سال
۳ – شاه محمود از ۱۷۱۶ الی ۱۷۲۴ مدت ۸ سال
۴ – شاه اشرف از ۱۷۲۴ – ۱۷۲۸ مدت ۵ سال و ۸ ماه
۵ – شاه حسین از ۱۷۲۹ – ۱۷۳۷ مدت ۸ سال
(توضیح اینکه: از ۱۷۳۷ الی ۱۷۴۷ نادر افشار در بخشهای وسیع این جغرافیا حاکم بوده است.)
۶ – احمدشاه ابدالی از ۱۷۴۷ – ۱۷۷۲ مدت ۲۶ سال
۷ – شهزاده سلیمان از ۱۷۷۲ – ۱۷۷۲ مدت چند روز
۸ – تیمور شاه از ۱۷۷۲ – ۱۷۹۲ مدت ۲۹ سال
۹ – شاه زمان از ۱۷۹۲ – ۱۸۰۱ مدت ۹ سال
۱۰ – شاه محمود از ۱۸۰۱ – ۱۸۰۳ مدت ۲ سال
۱۱ – شاه شجاع از ۱۸۰۳ – ۱۸۱۱ مدت ۸ سال
۱۲ – شاه محمود بار دوم از ۱۸۱۱ – ۱۸۲۹ مدت ۱۸ سال
۱۳ – پادشاهی مشترک بارکزی ها از ۱۸۲۹ – ۱۸۳۵ مدت ۶ سال
۱۴ – امیر محمد عظیم خان از ۱۸۳۵ – ۱۸۳۹ مدت ۴ سال
۱۵ – شاه شجاع بار دوم از ۱۸۳۹ – ۱۸۴۲ مدت ۳ سال
۱۶ – امیر دوست محمدخان از ۱۸۴۳ – ۱۸۶۳ مدت ۲۰ سال
۱۷ – امیر شیرعلی خان از ۱۸۶۳ – ۱۸۶۶ مدت ۳ سال
۱۸ – امیر محمد افضل خان از ۱۸۶۶ – ۱۸۶۷ مدت ۱ سال
۱۹ – امیر محمد عظیم خان از ۱۶۷ – ۱۸۶۸ مدت ۱ سال
۲۰ – امیر شیرعلی خان بار دوم از ۱۸۶۸ – ۱۸۷۹ مدت ۱۱ سال
۲۱ – امیر محمد یعقوب خان از ۱۸۷۹ – ۱۸۸۰ مدت ۱ سال
۲۲ – امیر عبدالرحمن خان از ۱۸۸۰ – ۱۹۰۱ مدت ۲۱ سال
۲۳ – امیر حبیب الله خان از ۱۹۰۱ – ۱۹۱۸ مدت ۱۸ سال
۲۴ – امیر امان الله خان از ۱۹۱۸ – ۱۹۲۸ مدت ۱۰ سال
۲۵ – سردار عنایت الله خان از ۱۹۲۸ – ۱۹۲۸ مدت چند روز
۲۶ – حبیب الله خان کلکانی از ۱۹۲۸ – ۱۹۲۹ مدت ۹ ماه
۲۷ – محمد نادر شاه از ۱۹۲۹ – ۱۹۳۳ مدت ۴ سال و ۱ ماه
۲۸ – محمد ظاهرشاه از ۱۹۳۳ – ۱۹۷۳ مدت ۳۹ سال و ۸ ماه
۲۹ – محمد داود خان از ۱۹۷۳ – ۱۹۷۸ مدت ۴ سال و ۹ ماه
۳۰ – نورمحمد تره کی از ۱۹۷۸ – ۱۹۷۹ مدت ۱ سال و ۴ ماه
۳۱ – حفیظ الله امین از ۱۹۷۹ – ۱۹۷۹ مدت ۳ ماه و ۱۲ روز
۳۲ – ببرک کارمل از ۱۹۷۹ – ۱۹۸۶ مدت ۶ سال و ۴ ماه
۳۳ – حاجی محمد چمکنی از ۱۹۸۶ – ۱۹۸۶ مدت چند روز
۳۳ – داکتر نجیب الله از ۱۹۸۶ – ۱۹۹۲ مدت ۶ سال
۳۴ – صبغت الله مجددی از ۱۹۹۲ – ۱۹۹۲ مدت ۲ ماه
۳۵ – برهان الدین ربانی از ۱۹۹۲ – ۱۹۹۶ مدت ۳ سال و ۹ ماه
۳۶ – ملا محمد عمر از ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ مدت ۵ سال
۳۷ – حامد کرزی از ۲۰۰۲ – ۲۰۱۴ مدت ۱۳ سال
۳۸ – محمد اشرف غنی از ۲۰۱۴ – ۲۰۲۱ مدت ۷ سال
۳۹ – ملا محمد حسن از ۲۰۲۱ – ۲۰۲۱ فعلا ۴ ماه
انتهای این سریال ویرانگر همچنان نامشخص است و با این همه سلاطین پُرمُدعا ونام و آوازه فقط بیچاره گی، درماندگی، ویرانی و قتل عام نصیب مردم این سرزمین است و بس.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا