نگاه‌ها

روز دوشنبه آینده روز تاریخی خواهد بود؟

قرار اطلاع رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه همین هفته مجلسین یا اعضای شورای ملی را به برگزاری نشست اضطراری فراخوانده است.پیام این نشست اضطرای به ملت وجهان چه خواهد بود؟

صاحب نظران وتحلیلگران او ضاع کشور موارد ذیل را پیشبینی کرده اند.

۱- رئیس جمهور او ضاع امنیتی ،سیاسی واجتماعی کشور ومنطقه را تحلیل،بر رسی وارزیابی خواهد کرد و از اعضای شورای ملی نیز چیز های خواهد شنید.

۲- رئیس جمهور اعضای پارلمان را به همکاری، همسویی و یکدلی فرا خواهد خواند تا در شرایط دشوار موجود در کنار حکو مت استاد شوند با چالش های امنیتی و جنگ اعلان ناشده ی پاکستان مقابله کنند..

۳-رئیس جمهور شاید اعضای شورایی ملی را در جریان آخرین تحولات کشور ومنطقه قرار دهد واینکه نتیجه مذاکرات صلح و هیاتی که در قطر اند چه بوده است . آیا ادامه حضور هیئت صلح کشور در قطر به نفع است ویا به نقص. چون نتیجه نشستها ومذاکرات دوحه تا هنوز هیچ نبوده شاید از اعضای مجلس نظر بخواهد یا این‌نشست ها ادامه پیدا کند ویا هم متوقف شود.

احتمال آخر اینکه رئیس جمهور با مشوره اعضای پارلمان تصمیم خواهد گرفت تا حالت اضطراری اعلان کند اما من کمتر باور دارم که حالت اضطرار اعلان شود.ویا هم مسئله حکومت موقت وکنار رفتن را مطرح کند که این احتمال هم ضعیف به نظر میرسد چون با در نظر داشت شرایط نازک وحساس فعلی اشاره به کنار رفتن سقوط نظام را در پی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا