نگاه‌ها

جفای که در حق مردم صورت گرفته تا هنوز بشریت کمتر به خاطر دارد

این را میپذیریم که نسبت به ما در دنیا انسان های آگاه تر، دانشمندتر و معقول تری وجود دارند اما این را هم با تمام وجود احساس میکنیم که نسبت به ما مردم افغانستان هیچکس در تاریخ اینقدر رنج ندیده است، اینقدر توهین و تحقیر نشده است.

این را نه تنها ما بلکه هر کسی که به انسانیت باور دارد میداند آنقدر خیانتی که دنیا در طول تاریخ در حق افغانستان کرده آنقدر جفا و خیانتی که همسایه ها در حق مردم افغانستان کرده اند هرگز هیچ دشمن سوگند خورده ی بر دیگری نکرده است.

بنآ باید در تاریخ نوشت؛ جفای که در حق مردم افغانستان از هر نگاه صورت گرفته تا هنوز بشریت کمتر به خاطر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا