افغانستان

فقدان قانونی اساسی در کشور؛ طالبان از کار مداوم خبر می‌دهد

مجاهد، سخنگوی طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفت، این گروه در حال حاضر براساس احکام شریعت کشور را اداره می‌کند و کار برای ساخت قانون اساسی جریان دارد.

آقای مجاهد گفت، با وجود نبود قانون اساسی، ‌این گروه از خلا قانون در کشور رنج نمی‌برد و وضعیت به صورت عادی جریان دارد.

در عین حال، سید مقدم امین، آگاه مسائل سیاسی می‌گوید، فقدان قانون اساسی بدون شک یک نظام را در کشور به خطر می‌اندازد.

همزمان، شماری از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان می‌گویند که کشور به شدت به قانون اساسی نیاز دارد.

عبدالشکور دادرس، حقوقدان می‌گوید، برای یک کشور، قانون اساسی همانند هوا و اکسیژن ضروری است و اگر قانون اساسی واحدی وجود نداشته باشد، بی‌نظمی ایجاد می‌شود.

این در حالی است که طالبان در اولین روزهای حضور خود در افغانستان، قانون اساسی دولت پیشین را که به مدت ۲۰ سال اجرا می‌شد لغو کرده و گفتند که قانون اساسی جدیدی مطابق با شریعت تفسیر یافته خود ایجاد می‌کنند.

 

دکمه بازگشت به بالا